• डायमण्ड शील्ड जैपर IE
  • धातु कलाई बैण्ड
  • इलेक्ट्रोड केबल
  • 9V बैटरी
  • प्लास्टिक केस